TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Họa Mị Nhi


 

 

《总裁你不要脸》作者:画媚儿

 

Tổng tài ngươi không biết xấu hổ

Tác giả : Họa Mị Nhi

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Bản convert : ngocquynh520 – LQĐ

Bản edit : Peruoi

Nguồn : launhacac.wordpress.com

Tình trạng edit : sư phụ của rùa

Thể loại : Ngôn tình, đô thị, HE

Số chương : 220 + 3 phiên ngoại

Couple : Mộ Minh Hiên-Dương Tư Noãn

 

 

 

 

Mục Lục

 

 

[Image: z9818512.gif]Giới thiệu vắn tắt[Image: z9818512.gif]

  

[Image: z9818512.gif]chap1 [Image: z9818512.gif]chap2 [Image: z9818512.gif]chap3[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap4 [Image: z9818512.gif]chap5 [Image: z9818512.gif]chap6 [Image: z9818512.gif]chap7[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap8 [Image: z9818512.gif]chap9 [Image: z9818512.gif]chap10[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap11 [Image: z9818512.gif]chap12 [Image: z9818512.gif]chap13 [Image: z9818512.gif]chap14[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap15 [Image: z9818512.gif]chap16 [Image: z9818512.gif]chap17[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap18 [Image: z9818512.gif]chap19 [Image: z9818512.gif]chap 20 [Image: z9818512.gif]chap21[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap22 [Image: z9818512.gif]chap23 [Image: z9818512.gif]chap24[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap25 [Image: z9818512.gif]chap26 [Image: z9818512.gif]chap27 [Image: z9818512.gif]chap28[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap29 [Image: z9818512.gif]chap30[Image: z9818512.gif] chap31[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap32 [Image: z9818512.gif]chap33 [Image: z9818512.gif]chap34 [Image: z9818512.gif]chap35[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap36 [Image: z9818512.gif]chap37 [Image: z9818512.gif]chap38[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap39 [Image: z9818512.gif]chap40 [Image: z9818512.gif]chap41 [Image: z9818512.gif]chap42[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap43 [Image: z9818512.gif]chap44 [Image: z9818512.gif]chap45[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap46 [Image: z9818512.gif]chap47 [Image: z9818512.gif]chap48 [Image: z9818512.gif]chap49 [Image: z9818512.gif]chap50[Image: z9818512.gif] 

  

 

 

[Image: z9818512.gif]chap51 [Image: z9818512.gif]chap52 [Image: z9818512.gif]chap53[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap54 [Image: z9818512.gif]chap55 [Image: z9818512.gif]chap56 [Image: z9818512.gif]chap57[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap58 [Image: z9818512.gif]chap59 [Image: z9818512.gif]chap60[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap61 [Image: z9818512.gif]chap62 [Image: z9818512.gif]chap63 [Image: z9818512.gif]chap64[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap65 [Image: z9818512.gif]chap66 [Image: z9818512.gif]chap67[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap68 [Image: z9818512.gif]chap69 [Image: z9818512.gif]chap70 [Image: z9818512.gif]chap71[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap72 [Image: z9818512.gif]chap73 [Image: z9818512.gif]chap74[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap75 [Image: z9818512.gif]chap76 [Image: z9818512.gif]chap77 [Image: z9818512.gif]chap78[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap79[Image: z9818512.gif] chap80 [Image: z9818512.gif]chap81[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap82 [Image: z9818512.gif]chap83 [Image: z9818512.gif]chap84 [Image: z9818512.gif]chap85[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap86 [Image: z9818512.gif]chap87 [Image: z9818512.gif]chap88[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap89 [Image: z9818512.gif]chap90 [Image: z9818512.gif]chap91 [Image: z9818512.gif]chap92[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap93 [Image: z9818512.gif]chap94 [Image: z9818512.gif]chap95[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap96 [Image: z9818512.gif]chap97 c[Image: z9818512.gif]hap98 [Image: z9818512.gif]chap99 [Image: z9818512.gif]chap100[Image: z9818512.gif]

  

 

 

[Image: z9818512.gif]chap101 [Image: z9818512.gif]chap102 [Image: z9818512.gif]chap103[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap104 [Image: z9818512.gif]chap105 [Image: z9818512.gif]chap106 [Image: z9818512.gif]chap107[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap108 [Image: z9818512.gif]chap109 [Image: z9818512.gif]chap110[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap111 [Image: z9818512.gif]chap112 [Image: z9818512.gif]chap113 [Image: z9818512.gif]chap114[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap115 [Image: z9818512.gif]chap116 [Image: z9818512.gif]chap117[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap118 [Image: z9818512.gif]chap119 [Image: z9818512.gif]chap120 [Image: z9818512.gif]chap121[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap122 [Image: z9818512.gif]chap123 [Image: z9818512.gif]chap124[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap125 [Image: z9818512.gif]chap126 [Image: z9818512.gif]chap127 [Image: z9818512.gif]chap128[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap129 [Image: z9818512.gif]chap130 [Image: z9818512.gif]chap131[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap132 [Image: z9818512.gif]chap133 [Image: z9818512.gif]chap134 [Image: z9818512.gif]chap135[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap136 [Image: z9818512.gif]chap137 [Image: z9818512.gif]chap138[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap139 [Image: z9818512.gif]chap140 [Image: z9818512.gif]chap141 [Image: z9818512.gif]chap142[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap143 [Image: z9818512.gif]chap144 [Image: z9818512.gif]chap145[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap146 [Image: z9818512.gif]chap147 c[Image: z9818512.gif]hap148 [Image: z9818512.gif]chap149 [Image: z9818512.gif]chap150[Image: z9818512.gif]

 

 

 

[Image: z9818512.gif]chap151 [Image: z9818512.gif]chap152 [Image: z9818512.gif]chap153[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap154 [Image: z9818512.gif]chap155 [Image: z9818512.gif]chap156 [Image: z9818512.gif]chap157[Image: z9818512.gif] 

[Image: z9818512.gif]chap158 [Image: z9818512.gif]chap159 [Image: z9818512.gif]chap160[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap161 [Image: z9818512.gif]chap162 [Image: z9818512.gif]chap163 [Image: z9818512.gif]chap164[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap165 [Image: z9818512.gif]chap166 [Image: z9818512.gif]chap167[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap168 [Image: z9818512.gif]chap169 [Image: z9818512.gif]chap170 [Image: z9818512.gif]chap171[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap172 [Image: z9818512.gif]chap173 [Image: z9818512.gif]chap174[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap175 [Image: z9818512.gif]chap176 [Image: z9818512.gif]chap177 [Image: z9818512.gif]chap178[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap179 [Image: z9818512.gif]chap180 [Image: z9818512.gif]chap181[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap182 [Image: z9818512.gif]chap183 [Image: z9818512.gif]chap184 [Image: z9818512.gif]chap185[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap186 [Image: z9818512.gif]chap187 [Image: z9818512.gif]chap188[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap189 [Image: z9818512.gif]chap190 [Image: z9818512.gif]chap191 [Image: z9818512.gif]chap192[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap193 [Image: z9818512.gif]chap194 [Image: z9818512.gif]chap195[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap196 [Image: z9818512.gif]chap197 [Image: z9818512.gif]chap198 [Image: z9818512.gif]chap199 [Image: z9818512.gif]chap200[Image: z9818512.gif]

 

 

[Image: z9818512.gif]chap201 [Image: z9818512.gif]chap202 [Image: z9818512.gif]chap203[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap204 [Image: z9818512.gif]chap205 [Image: z9818512.gif]chap206 [Image: z9818512.gif]chap207[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap208 [Image: z9818512.gif]chap209 [Image: z9818512.gif]chap210[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap211 [Image: z9818512.gif]chap212 [Image: z9818512.gif]chap213 [Image: z9818512.gif]chap214[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap215 [Image: z9818512.gif]chap216 [Image: z9818512.gif]chap217[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]chap218 [Image: z9818512.gif]chap219[Image: z9818512.gif]

 [Image: z9818512.gif]chap220[Image: z9818512.gif]

 

 

 

 [Image: z9818512.gif]phiên ngoại1 [Image: z9818512.gif]phiên ngoại2[Image: z9818512.gif]

[Image: z9818512.gif]phiên ngoại3[Image: z9818512.gif]

 

 

[Image: z9818512.gif]Toàn văn hoàn[Image: z9818512.gif]

 

 

Advertisements

40 phản hồi (+add yours?)

 1. hướng dương xanh
  Th10 27, 2011 @ 21:32:44

  cái mục lục đẹp quá…nhìn thấy mê tình yêu a…

  Phản hồi

 2. mylinh_ling
  Th1 06, 2012 @ 23:00:57

  ban oi moi tuan post may chuong vay truyen hay lam co len nhe

  Phản hồi

 3. lona
  Th1 14, 2012 @ 19:03:12

  Sao mình không đọc được những chap sau nhỉ? Hix

  Phản hồi

 4. nga ngo
  Th1 23, 2012 @ 21:23:38

  Nàng ơi, truyện hay quá!! Nàng ăn tết vui vẻ nhá

  Phản hồi

 5. Tiểu Bạch
  Th1 31, 2012 @ 18:19:31

  Tỷ tỷ, muội mang truyện này post bên 2T được không ạ? Dù sao cũng cám ơn tỷ đã làm nha ^_^

  Phản hồi

 6. khunglong9192
  Th2 25, 2012 @ 20:37:09

  nàng ơi, sao lâu quá chưa có chương mới vậy nàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Phản hồi

 7. Mi Mũm Mĩm
  Th4 24, 2012 @ 18:33:28

  nàng ơi lâu qá :(( chờ dài cả cổ r` huhu

  Phản hồi

 8. Mi Mũm Mĩm
  Th4 28, 2012 @ 11:03:48

  :((((( sao nàng khóc vậy nàng T.T chờ lâu qá hjx 😦

  Phản hồi

 9. tqbchau
  Th5 03, 2012 @ 11:12:38

  cho minh hoi la truyen nay co ban o ngoai khong? xin cam on vi da cho minh doc 1 truyenh kha hay.

  Phản hồi

 10. ngochablog
  Th5 24, 2012 @ 07:53:41

  mụi chờ dài cổ mà k thấy lâu chủ post chap mới ya. lâu wa . chap mới … please

  Phản hồi

 11. Trackback: [TQ] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Siêu Gà Choai Choai
 12. subjn
  Th11 02, 2012 @ 22:00:09

  thank bạn nhìu nha
  cố lên

  Phản hồi

 13. cunhap
  Th12 06, 2012 @ 23:47:14

  sao không đọc được mấy chap dưới.không mở được

  Phản hồi

 14. sushi
  Th12 15, 2012 @ 09:56:44

  P ơi, cho mình hỏi bản convert link với. Tr hay b cố ed nhé, mình rất thích văn phong của b ❤

  Phản hồi

 15. rubie
  Th3 18, 2013 @ 22:28:31

  mình chưa đọc thử truyện, để hoàn rồi mình đọc lun, nhưng không sao like cho bạn 1 cái hihi………..cố gắng lên nha ^-^ thank bạn

  Phản hồi

 16. Trackback: List truyện Ngôn tình Chưa hoàn thành [15/4/2013] | Tử Minh Cung
 17. Thị phi ebook chốn ngôn tình
  Th4 19, 2013 @ 22:27:15

  Các bạn editor ơi, công sức của các bạc đang bị trục lợi không thương tiếc. Người ta vẫn chửi các bạn là kẻ cắp hàng ngày đấy: Thiphiebookngontinh.wordpress.com

  Phản hồi

 18. kimanh2410
  Th5 03, 2013 @ 09:15:48

  viết típ nhak pan…!

  Phản hồi

 19. phuongdang
  Th5 25, 2013 @ 15:09:36

  k ed truyện tiếp nữa hả bạn ? đợi dài cả cổ 😦

  Phản hồi

 20. Trackback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~
 21. Trackback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~
 22. Trackback: List ngôn tình hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: